فارکس تحلیل تکنیکال

اشباع زیگ زاگ

رسانندگی الکتریکی نانونوارهای گرافینی زیگزاگ

گرافین صفحه ای متشکل از اتم های کربن با ساختار شبکه ای لانه زنبوری است. به دلیل خواص رسانندگی منحصر به فردی که دارد امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گرافین یک شبه فلز است که در ساختار نوار آن هیچ گاف انرژی وجود ندارد. با بریدن گرافین به شکل نانو نوارهای گرافینی می توان در ساختار نوار گرافین گاف ایجاد کرد. در این تحقیق به دنبال بررسی خاصیت رسانندگی الکتریکی نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ و چگونگی تغییر رسانندگی آنها با تغییر عرض نوار هستیم. همچنین می خواهیم بدانیم اگر لبه نانونوار گرافینی زیگزاگ به وسیله اتم هیدروژن اشباع شود خاصیت رسانندگی چه تغییری می کند، به همین منظور چگالی حالات و رسانندگی الکتریکی مربوط به نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ با عرض های متفاوت (از عرض 2 تا 10) را محاسبه ونمودار آنها را رسم وبا هم مقایسه می کنیم. چگالی حالات را با استفاده از نظریه بستگی قوی و تقریب اولین همسایه نزدیک محاسبه می کنیم. روشی که برای به دست آوردن رسانندگی الکتریکی از آن استفاده می-کنیم روش تابع گرین است. برای محاسبه تابع گرین نیز از نظریه بستگی قوی با تقریب اولین همسایه نزدیک استفاده می کنیم..نمودارهای به دست آمده نشان می دهند که تمامی نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ فلزند و افزایش عرض نوار سبب افزایش چگالی حالات ورسانندگی آنها می شود .نمودار مربوط به نانونوارهای که لبه شان با هیدروژن اشباع شده نشان می دهد که این نوارها نیز رسانا هستند. اما هیدروژنه کردن لبه ها سبب کاهش چگالی حالات و رسانندگی می شود به طوری که نوار با عرض دو، رسانای ضعیفی است ولی با افزایش عرض اثر هیدروژنه بودن لبه ها بر رسانندگی کمتر می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رسانندگی الکتریکی نانو نوارهای گرافینی آرمچیر

از آنجا که ساختارهای کربنی اغلب دارای خواص اعجاب انگیزی هستند، همیشه بررسی رفتارهای الکترونیکی آنها دارای اهمیت بوده است. یکی از این ساختارهای کربنی، نانونوارهای کربنی آرمچیر هستند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم. نانونوارها اشباع زیگ زاگ را میتوان بصورت برشی از یک لایه گرافین فرض کرد که دارای یک عرض مشخص است اما از دوطرف تا بینهایت ادامه دارد. ما در این پایان نامه، 7 نوار مختلف با عرضهای متفا.

اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

گرافین کامل و دست‌ نخورده و نیز نانونوارهای آرمچیر پایان‌ یافته با هیدروژن در غیاب نقص‌های شبکه، اشباع زیگ زاگ موادی غیرمغناطیسی هستند. حضور تهی‌جای‌ها، خواص مغناطیسی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و ممکن است قطبیدگی اسپینی قابل‌ توجهی را در این مواد به وجود آورند. در این مقاله، با استفاده از روش محاسبات اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی کوهن-شم، اثر حضور تهی‌جای‌ها در خواص مغناطیسی و قطبیدگی اسپینی نانون.

رسانندگی الکتریکی نظریه QCD غیرتعادلی

در این مقاله رسانندگی الکتریکی یک سیستم ناپایدار نظریة QCD در دمای پایین بررسی شده است. یک راه مطالعه چنین سیستم‌هایی، اعمال یک میدان الکتریکی وابسته به زمان و بررسی رفتار زمانی خارج از تعادل سیستم است. اعمال میدان الکتریکی باعث تولید زوج‌های کوارک و آنتی کوارک از فاز محبوس QCD و ایجاد یک جریان الکتریکی می‌شود. با استفاده از رابطة بین شدت میدان الکتریکی اعمال شده و جریان الکتریکی حاصل از آن می‌.

اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

گرافین کامل و دست نخورده و نیز نانونوارهای آرمچیر پایان یافته با هیدروژن در غیاب نقص های شبکه، موادی غیرمغناطیسی هستند. حضور تهی جای ها، خواص مغناطیسی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و ممکن است قطبیدگی اسپینی قابل توجهی را در این مواد به وجود آورند. در این مقاله، با استفاده از روش محاسبات اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی کوهن-شم، اثر حضور تهی جای ها در خواص مغناطیسی و قطبیدگی اسپینی نانونوار.

خواص ساختاری والکترونی نانونوارهای گالیوم نیترید لبه زیگزاگ هیدروژنه با استفاده از نظریه تابعی چگالی

در این پژوهش خواص ساختاری و الکترونی نانونوارهای گالیوم نیترید لبه زیگزاگ هیدروژنه با عرض‌های 19.2، 24.85، 30.49 و 36.14 آنگستروم که متناظر هستند با شماره‌های زنجیرۀ زیگزاگ 3، 5، 7 و 9 با استفاده از اصول اولیه و روش نظریۀ تابعی چگالی بررسی شده است. این بررسی‌ها با استفاده از امواج تختِ تقویت‌شدۀ خطی با پتانسیل کامل FP-LAPW و کاربرد تقریب شیبِ تعمیم‌یافته برای پتانسیل تبادل‌ـ‌همبستگی صورت گرفته اس.

برسی خواص غیرخطی نوری در نانونوارهای گرافینی

گرافین از اتم های کربنی تشکیل شده است که به صورت هگزاگونال در یک صفحه قرار گرفته اند که به خاطر سهولت ساخت و خواص منحصربفرد مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. گرافین در انواع مختلف تک لایه، دولایه و چندلایه وجود دارد ساختار باندی گرافین تک لایه فاقد گاف انرژی است. نانونوارهای گرافینی صفحات گرافینی با عرض محدود هستند و به دو نوع زیگزاگی و آرمچیر تقسیم می شوند. ما در این پایان نامه به بررسی خواص غیر.

اشباع زیگ زاگ

Optics and Photonics Society of Iran

جلد 26 - مجموعه مقالات پذیرفته و ارائه شده در بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ICOP & ICPET _ INPC _ ICOFS سال26 صفحات 792-789 | برگشت به فهرست نسخه ها

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafy M, Sepehr A, Shaygan manesh M, Tanhaei E, Majidof M M. Modeling of Nd:YAG dual end pumped zigzag slab Amplifier. ICOP & ICPET _ INPC _ ICOFS. 2020; 26 :789-792
URL: http://opsi.ir/article-1-1941-fa.html

نجفی مهنا، سپهر آرزو، شایگان منش مهدی، تنهایی احسان، مجید اف محمدمهدی. تقویت کننده لیزر تیغه‌ای زیگزاگ دو سر دمش. مقالات پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس‌های انجمن اپتیک و فوتونیک ایران. 1398; 26 () :792-789

در این پژوهش به بررسی نحوه عملکرد تقویت کننده تیغه­ای زیگزاگ Nd:YAG دو سر دمش با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی کریستال در توان­های بالا پرداخته­ایم. مدل عددی ارائه شده به روش تفاضل محدود به محاسبه و بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار تقویت کننده تیغه­ای زیگزاگ از جمله توزیع جذب و توزیع بهره در طول کریستال می­پردازد. به منظور روشن شدن اهمیت تاثیرات اشباع در لیزرهای توان­های بالا Nd:YAG ، توزیع ضریب بهره در طول کریستال تیغه­ای و تغییرات ضریب جذب با افزایش توان دمش بررسی شده است. همچنین بهینه طول کریستال برحسب غلظت آلاینده Nd یکبار با در نظر گرفتن اثرات اشباع و بار دیگر بدون در نظر گرفتن این اثرات محاسبه و با هم مقایسه شده­اند.

پایان‌نامه
رسانندگی الکتریکی نانونوارهای گرافینی زیگزاگ

چکیده:
گرافین صفحه ای متشکل اشباع زیگ زاگ از اتم های کربن با ساختار شبکه ای لانه زنبوری است. به دلیل خواص رسانندگی منحصر به فردی که دارد امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گرافین یک شبه فلز است که در ساختار نوار آن هیچ گاف انرژی وجود ندارد. با بریدن گرافین به شکل نانو نوارهای گرافینی می توان در ساختار نوار گرافین گاف ایجاد کرد. در این تحقیق به دنبال بررسی خاصیت رسانندگی الکتریکی نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ و چگونگی تغییر رسانندگی آنها با تغییر عرض نوار هستیم. همچنین می خواهیم بدانیم اگر لبه نانونوار گرافینی زیگزاگ به وسیله اتم هیدروژن اشباع شود خاصیت رسانندگی چه تغییری می کند، به همین منظور چگالی حالات و رسانندگی الکتریکی مربوط به نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ با عرض های متفاوت (از عرض 2 تا 10) را محاسبه ونمودار آنها را رسم وبا هم مقایسه می کنیم. چگالی حالات را با استفاده از نظریه بستگی قوی و تقریب اولین همسایه نزدیک محاسبه می کنیم. روشی که برای به دست آوردن رسانندگی اشباع زیگ زاگ الکتریکی از آن استفاده می-کنیم روش تابع گرین است. برای محاسبه تابع گرین نیز از نظریه بستگی قوی با تقریب اولین همسایه نزدیک استفاده می کنیم..نمودارهای به دست آمده نشان می دهند که تمامی نانونوارهای گرافینی با لبه زیگزاگ فلزند و افزایش عرض نوار سبب افزایش چگالی حالات ورسانندگی آنها می شود .نمودار مربوط به نانونوارهای که لبه شان با هیدروژن اشباع شده نشان می دهد که این نوارها نیز رسانا هستند. اما هیدروژنه کردن لبه ها سبب کاهش چگالی حالات و رسانندگی می شود به طوری که نوار با عرض دو، رسانای ضعیفی است ولی با افزایش عرض اثر هیدروژنه بودن لبه ها بر رسانندگی کمتر می شود.

صفحه اصلی | ان آر تی سی | صفحه اصلی 7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

||||

همان گونه که از نامشان پیداست، پهنای نانونوارهای گرافنی ( GNR ) در ابعاد نانومتر می باشد. در تفاوت با گرافن، محدودیت در یک بعد منجر به ایجاد محدودیت کوانتومی مهمی در این ساختار می گردد که منجر به بروز خواص متعدد و منحصر به فردی در این ماده می شود.

بر اساس نوع برشی که از گرافن برای ساخت این نانونوارها زده می شود به دو دسته تقسیم می گردند: آرمچیر و زیگزاگ (شکل-1)

Ribbons -Armchair

شکل-1 : نانونوارهای گرافنی، سمت راست زیگزاگ، سمت چپ آرمچیر.

در تعیین نوع و پهنای نانونوارهای گرافنی برای نامگذاری آن ها از استانداردی استفاده می شود که از این قرار است: پهنای نانونوارهای آمچیر با تعداد خطوط دی مر ( Na ) در عرض نانونوار که در شکل-1 نشان داده شده است استفاده می شود، در مقابل نانووارهای زیگزاگ با تعداد زنجیره های زیگزاگی ( Nz ) در عرض نانونوار به مانند شکل-1 تعریف می گردند.

درست در راستای عمود بر راستای تعریف نوع پهنای نانونوارها، با تکرار سلول واحد آن ها، ساختار یک بعدی و دوره ای نانونوارها پدید می آید. اگر نانونوارها از گرافن برش خورده باشند، اتم های لبه ی نانونوار اشباع نخواهند بود. از همین روی این لبه های فعال نقش بسیار مهمی در خواص نانونوارهای گرافنی بازی می کنند.

برای نانونوارهای آرمچیری تغییر شکلی در لبه ها اتفاق نمی افتد و شکل لبه های نانونوارهای آرمچیری با ساختار صفحه ای (گرافنی) کاملا مشابه است.

در حالی که در نانونوارهای زیگزاگ، مشاهده شده است که لبه ها به طرز غیرمنتظره ای ناپایدار هستند و در دماهای بالا این پدیده کاملا خودبه خود رخ می دهد.

مطالعات متعددی بر روی این تغییرات ساختار لبه های نانونوارهای گرافنی زیگزاگ انجام شده اما هنوز هم جای مطالعه ی بسیاری دارد.

برای حفظ ساختار زیگزاگی نانونوارهای زیگزاگ از اتم های هیدروژن برای اشباع لبه های این نوع نانونوارها استفاده می شود.

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن

معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن: اندیکاتور Zig Zag زمانی که قیمت‌ها بیشتر از یک مقدار از قبل مشخص‌شده‌ای جهت خود را عوض کنند، بر روی چارت نقاطی را مشخص می‌کند.

در ادامه خطوط مستقیمی کشیده می‌شود که این نقاط را به هم وصل می‌کند. این اندیکاتور برای کمک در تشخیص ترندهای قیمتی طراحی شده است. اندیکاتور زیگ زاگ نوسانات تصادفی قیمت‌ها را از بین می‌برد و سعی می‌کند تغییرات ترند را به نمایش بگذارد.

بهترین بروکرهای باینری - معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن - شارژ و برداشت ریالی - همه چیز درباره پاکت آپشن - آموزش ثبت نام پاکت آپشن - pocketoption farsi

خطوط زیگ زاگ تنها زمانی ظاهر می‌شوند که یک تغییر قیمتی بین تاب خوردن یا نوسان به سمت بالا و نوسان به سمت پایین، بیشتر از یک درصد مشخص شده باشد.

این درصد مشخص شده اغلب 5 درصد است. با فیلتر کردن تغییرات قیمتی کوچک، اندیکاتور باعث می‌شود تشخیص ترندها در تمام بازه‌های زمانی آسان‌تر شود.

چطور اندیکاتور زیگ زاگ را محاسبه کنیم؟

اندیکاتور Zig Zag چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟

اندیکاتور زیگ زاگ اغلب در ترکیب با تئوری موج الیوت (Elliot Wave Theory) استفاده می‌شود تا جایگاه هر موج را در چرخه‌ی کلی نشان دهد (معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن).

معامله‌گران می‌توانند با تنظیمات درصدی متفاوت آزمایش انجام دهند تا ببینند چه تنظیماتی بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. برای مثال،‌ یک تنظیمات با 4 درصد ممکن است موج‌ها را شفاف‌تر از یک تنظیمات 5 درصدی مشخص کند.

سهام الگوهای خود را دارند بنابراین به احتمال زیاد برای دریافت خروجی مناسب معامله‌گران باید تنظیمات اندیکاتور زیگ زاگ را برای آن تغییر دهند (معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن).

اندیکاتورهای pocketoption - معرفی اندیکاتور زیگ زاگ پاکت آپشن - احساسات بازار - شارژ و برداشت ریالی - آموزش ثبت نام در پاکت آپشن

با اینکه اندیکاتور زیگ زاگ ترندهای قیمتی آینده را پیش‌بینی نمی‌کند اما کمک می‌کند تا مناطق مقاومت و حمایت را بین نوسان‌های بالا و پایین مشخص شده، تشخیص دهید. خطوط زیگ زاگ همینطور می‌توانند اشباع زیگ زاگ اشباع زیگ زاگ الگوهایی تغییر جهت قیمتی را نیز تشخیص دهند.

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتورهای تصادفی برای تاییدِ قرار داشتن قیمت اوراق بهادار در حالت اشباع از خرید یا اشباع از فروش در هنگام تغییرات جهت خط زیگ زاگ، استفاده کنند.

سرمایه‌گذارانی که بر اساس اندازه حرکت (Momentum) معامله می‌کنند، می‌توانند از این اندیکاتور برای باقی ماندن در معامله تا تایید شدن جهت مخالف توسط خط زیگ زاگ در معامله استفاده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا