بروکرهای فارکس

قراردادهای آتی کالا

تأثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران

به دنبال نوسانات بی­سابقه سکه طلا طی سال­های گذشته، بحث­های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نوسانات بین دو بازار طی بازه زمانی آذر 1392 تا تیر 1394 استفاده شده است. در رویکرد دوم (رویکرد متغیرهای مجازی)، از یک مدل گارچ ساده برای بررسی تأثیر راه‌اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی استفاده شده است. برای تخمین این مدل از قیمت­های آتی و نقدی روزانه سکه طی دوره زمانی تیر 1385 تا تیر 1394 استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که راه‌اندازی قراردادهای آتی تأثیری بر نوسانات نقدی سکه نداشته و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. به عبارت بهتر، شوک­های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، در حالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که تحریم­های وضع شده علیه ایران تأثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به‌دست آمده با ویژگی­های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار نقدی که از گستره­ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است در مراحل اولیه رشد و توسعه خود قرار داشته و بازار به‌مراتب کوچک‌تری است. بنابراین، مشاهده انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها

 • بازار آتی سکه
 • بازار نقدی سکه
 • سرریز نوسانات
 • مدل همبستگی پویای شرطی
مراجع

آنکتاد (1393)، آثار توسعه­ای بورس­های کالایی در بازارهای نوظهور، ترجمة شرکت بورس کالای ایران، انتشارات مهر نوروز، تهران، 416 صفحه.

حسینیون، نیلوفرسادات، مهدی بهنامه و تقی ابراهیمی سالاری (1395)، «بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دوره 21، شماره 66، صص 150-123.

عزیزنژاد، صمد (1390)، «ریشه­ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران»، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش پژوهشی شماره 12230.

فکاری سردهایی، بهزاد، اکبر میرزاپور، علی صیامی و مصطفی کجوری (1392)، «بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، شماره 22، تابستان، صص 107-93.

نادعلی، محمد (1392)، «بررسی راه‌اندازی بازار آتی سکه طلا و تبعات آن بر اقتصاد کشور»،فصلنامه روند، شماره­های 63 و 64، پاییز و زمستان، صص 168-141.

نادعلی، محمد (1393)، «بررسی آثار نوسانی بازار آتی سکه طلا بر بازار نقدی آن در ایران»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره 8، بهار، صص 76-56.

Antoniou, A., and Holmes, P. (1995), “Futures Trading, Information and Spot Price Volatility: Evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH”, Journal of Banking & Finance, vol. 19, no. 1, pp. 117-129.

Antoniou, A., Holmes, P., and Priestley, R. (1998), “The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News (Digest Summary)”, Journal of Futures Markets, vol. 18, no. 2, pp. 151-66.

Bohi, M. T., & Stephan. (2013), Does Futures Speculation Destabilize Spot Prices? New Evidence for Commodity Markets. Journal of Agricultural and Applied Economics, 45(4), 595-616.

Bollerslev, T. (1990), “Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: a Multivariate Generalized ARCH Model”, The Review of Economics and Statistics, pp. 498-505.‏

Bologna, P., and Cavallo, L. (2002), “Does the Introduction of Stock Index Futures Effectively Reduce Stock Market Volatility? Is the'futures Effect'immediate? Evidence from the Italian Stock Exchange Using GARCH”, Applied Financial Economics, vol. 12, no. 3, 183-192.

Chatrath A., Ramchander, S. and Song, F. (1996), “The Role of Futures Trading Activity in Exchange Rate Volatility”, Journal of Futures Markets, vol.16, no. 3-4, pp. 561-84.‏

Cheng, I. H., and Xiong, W. (2013), The Financialization of Commodity Markets (No. w19642). National Bureau of Economic Research.

Cox, C. C. (1976), “Futures Trading and Market Information”, The Journal of Political Economy, pp. 1215-1237.‏

Drimbetas, E., Sariannidis, N., and Porfiris, N. (2007), “The Effect of Derivatives Trading on Volatility of the Underlying Asset: Evidence from the Greek Stock Market”, Applied Financial Economics, vol. 17, no. 2, pp. 139-148.

Edwards, F. R. (1988), “Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility?”, Financial Analysts Journal, vol. 44, no. 1, pp. 63-69.‏

Figlewski, S. (1981), “Futures Trading and Volatility in the GNMA Market”, Journal of Finance, pp. 445-456.‏

Engle, R. F., and Kroner, K. F. (1995), “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH”, Econometric theory, vol. 11, no. 1, pp. 122-150.‏

Harris, L. (قراردادهای آتی کالا 1989), “S&P 500 Cash Stock Price Volatilities”, The Journal of Finance, vol. 44, no. 5, pp. 1155-1175.

Holmes, P. (1996), “Spot Price Volatility, Information and Futures Trading: Evidence from a Thinly Traded Market”, Applied Economics Letters, vol. 3, no. 1, pp. 63-66.‏

Jochum, C., and Kodres, L. (1998), “Does the Introduction of Futures on Emerging Market Currencies Destabilize the Underlying Currencies?”, Staff Papers-International Monetary Fund, pp. 486-521.

Lean, H. H., McAleer, M., and Wong, W. K. (2010), “Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Mean-Variance and Stochastic Dominance Approach”, Energy Economics, vol. 32, no. 5, pp. 979-986.‏‏

Masters, M. W. (2008), Testimony of Michael W. Masters before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs–United States Senate, May 20, 2008.‏

McCarthy, J., and Najand, M. (1993), “State Space Modeling of Price and Volume Dependence: Evidence from Currency Futures”, Journal of Futures Markets, vol. 13, no. 4, pp. 335-344.‏

Oduncu, A. (2011), “The Effects of Currency Futures Trading on Turkish Currency Market”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol. 5, no. 1, pp. 97-109.‏

Posner, E. A., and Weyl, E. G. (2013), “Benefit-cost Analysis for Inancial Regulation”, American Economic Review, vol. 103, no. 3.

Powers, M. J. (1970), “Does Futures Trading Reduce Price Fluctuations in the Cash Markets?”, The American Economic Review, pp. 460-464.‏

Rong, C., & Zhen-long, Z. (2008), Unbiased Estimation, Price Discovery, and Market Efficiency: Futures Prices and Spot Prices. Systems Engineering- Theory & Practice, 28(8), 2-11.

Sahu, D. (2012), “Dynamics of Currency Futures Trading and Underlying Exchange Rate Volatility in India”, Research Journal of Finance and Accounting, vol. 3, no. 7.

Schwarz, T. V., and Laatsch, F. E. (1991), “Dynamic Efficiency and Price Leadership in Stock Index Cash and Futures Markets”, Journal of Futures Markets, vol. 11, no. 6, pp. 669-683.

Silvennoinen, A., and Teräsvirta, T. (2007), “Modeling Multivariate Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with the Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH Model”, Journal of Financial Econometrics, vol. 7, no. 4, pp. 373-411.‏

Sriram, M., & Senthil, M. (2015), Market Efficiency and Volatilitly Spill over in Spot & Futures Currency Market (w.r.tv $ and Rupee). International Journal of Management Excellence, 1(3), 45-53.

Stoll, H. R., and Whaley, R. E. (1988), “Volatility and Futures: Message Versus Messenger”, The Journal of Portfolio Management, vol. 14, no. 2, pp. 20-22.‏

Stein, J. C. (1987), “Informational externalities and Welfare-Reducing Speculation”, The Journal of Political Economy, pp. 1123-1145.

Zhong, M., Darrat, A. F. and Otero, R. (2004), “Price Discovery and Volatility Spillovers in Index Futures Markets: Some Evidence from Mexico”, Journal of Banking & Finance, vol. 28, no. 12, pp. 3037-3054.‏

پیش‌بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش طلا به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در کشوهای درحال‌توسعه، روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی بازده آتی طلا استفاده‌شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش‌بینی بازده روزانه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل آرچ و شبکه عصبی است. برای این منظور، از داده-های روزانه 20 قرارداد آتی سکه طلا برای دوره زمانی تیرماه 1392 تا شهریورماه 1395 که به روش «تعدیل به عقب» پیوسته شده‌اند، به کار گرفته شد. همچنین پس از بررسی نتایج تحقیقات پیشین از بازده قیمتی دلار، بازده قیمتی سکه طلا و بازده قیمتی طلای جهانی به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر بازده قرارداد آتی سکه طلا استفاده شد. علاوه بر این، دقت پیش‌بینی این مدل‌ها با استفاده از معیارهای میانگین مربعات خطا، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد در دوره موردبررسی، شبکه عصبی در مقایسه با مدل آرچ در پیش‌بینی برون نمونه بهتر عمل کرده است؛ اما بر مبنای نتایج آزمون تی زوجی، دقت پیش‌بینی دو مدل ازنظر آماری تفاوت معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

 • پیش‌بینی بازده
 • قرارداد آتی سکه طلا
 • شبکه عصبی
 • مدل آرچ
 • مدل رگرسیون خطی چندگانه

عنوان مقاله [English]

Forecasting of Gold Coin Future Contract Return in Iran Mercantile Exchange: with Approach of Comparative between ARCH Model and Neural Network

نویسندگان [English]

 • Mahmood Yahyazadehfar 1
 • Shahabeddin shams 2
 • aghdas fallah 3

1 Prof. in Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.

2 Assistant Prof. in Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 MSc. student of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran. Babolsar. Iran.

Given the importance and role of gold as a tool for investing, especially in developing countries, various approaches have been used to predict gold future returns. Hence, the main purpose of the present study is prediction the daily return of gold coin future contract by using multilayer feed-forward neural network and auto-regressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models in Iran mercantile exchange. For this purpose, the daily data on 20 the gold coin futures contracts for periods July 2014 to September 2016 which has been continued using the method “back-adjusted”, is used. Also, after investigating results of previous studies, dollar price return, gold coin price return and global gold price return have been used as effecting variables on gold coin future contracts return. In addition, Predictive accuracy the neural network and the ARCH models were evaluated using root mean squared error (RMSE), mean squared error (MSE), mean absolute error (MAE) and coefficient of determination (R2). The results showed that in the period under review, the neural network model performs better than the ARCH model in the prediction out of sample. But based on the results of the paired t-test, the prediction accuracy of the two models hasn’t been the statistically significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forecasting of return
 • Gold coin future contract
 • Neural Network
 • ARCH model
 • Multiple linear regression

مراجع

Bahrami, J., Mirzapour, A. & Fakari, B. (2014). Hedging Through Gold Coin Futures Market Using Mean Extended Gini (MEG) Coefficient Approach: The Case of Iran Mercantile Exchange (IME). Financial Knowledge of Security Analysis, 7(21): 43-56.

Charef, F. & Ayachi, F. (2016). A Comparison between Neural Networks and GARCH Models in Exchange Rate Forecasting. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(1): 94-99.

Chaudhuri, T. D. & Ghosh, I. (2016). Artificial Neural Network and Time Series Modeling Based Approach to Forecasting the Exchange Rate in a Multivariate Framework. Journal of Insurance and Financial Management, 1(5): 92-123.

Fallah, J. & Ghaffari, F. (2015). The Effects of Margin Changes on the Futures Prices, Trading Volume and Price Volatility in Iran Mercantile Exchange Gold Coin Futures Contracts. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 23(73): 25-52.

Goodarzi, M. & Amiri, B. (2013). A Model on Identifying Affecting Factors of Azadi Gold Coin’s Futures Price, by Using Artificial Neural Network in Comparative of Multi-Regression Model. Financial Engineering and Securities Management, 4(15): 17-33.

Hull, J. (2002). Fundamentals of Futures and Options Markets. (A. Salehabadi, & S. Sayyah, Trans.) Tehran: TadbirPardaz IT Group.

Kocak, H. & Un, T. (2014). Forecasting the Gold Returns with Artificial Neural Network and Time Series. International Business Research, 7(11): 138-152.

Khosravinejad, A. A. & Shabani Sadr Pishe, M. (2014). An Evaluation of Linear and non-linear Models in Forecasting Stock Price Index in Tehran Stock Exchange. Financial Economics and Development, 8(27): 51-64.

Lovison, F. (2014). Technical Analysis Trading Strategy: An Application on Continuous Light Sweet Crude Oil WTI Futures Contract (@CL), Masaryk University, Economics and Administration.

Memarnejad, A. & Farmanara, V. (2011). Forecasting of Gold Coin Price in Iran Mercantile Exchange with Approach of Neural Network GMDH. Applied Economics, 2(6): 27-48.

Mombeini, H. & Yazdani-Chamzini, A. (2015). Modeling Gold Price via Artificial Neural Network. Journal of Economics, Business and Management. 3(7): 699-703.

Noroozpour Shahrbijari, M. & Moghaddam, A. (2015). Investigating of Factors Affecting in Gold Coin Futures Prices in Iran Mercantile Exchange. Intarnational Journal of Review in Life Sciences. 5(9): 93-99.

Pousti, F. & Salehi Sadaghiani, J. (2011). An Econometrics Method for Estimating Gold Coin Futures Prices. Management Science Letters, 1(11): 621-630.

Raei, R. & Saeedi, A. (2014). Fundamentals of financial Engineering and Risk Management. Tehran: Samt.

Raei, R., Honardoost, A., Salmani, Y. & Tataei, P. (2014). The Effect of Maturity Date, Trade Volume and Open Interests on Gold Coin Future Price Volatility. Journal of Investment Knowledge, 3(9): 169-185.

Shams, SH. Golbabaie, A. & Dabirian, M. (2014). An Introduction to Financial Modeling Using Some Related Applications. Tehran: Termeh.

Saeedi, A. & Alimohammadi, SH. (2014). Exchange by Using GLS & GARCH Approaches. Financial Engineering and Securities Management, 5(20): 41-56.

Zarranejad, M. & Raoofi, A. (2015). Evaluation and Comparison of Forecast Performance of Linear and Non-linear Methods for Daily Returns of Tehran Stock Exchange. Financial Monetary Economics, 22(9): 1-29.

نحوه معاملات بازار آتی بورس کالا | کالج سیگنال

نحوه معاملات بازار آتی بورس کالا | کالج سیگنال

قراردادهای آتی قراردادهایی هستند که طرفین برای انجام معاملات بر روی کالای خاص در آینده و تاریخی مشخص با قیمتی مشخص به توافق می رسند. در بورس کالا امکان انعقاد و مبادله این قراردادها تا زمان سررسید امکان پذیر است و از سویی دیگر خریدار و فروشنده می توانند قبل از سررسید نسبت به واگذاری قرارداد خود اقدام نمایند. درصورت عدم واگذاری قرارداد توسط خریدار یا فروشنده و منقضی شدن سررسید می توان یا نسبت به تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا اقدام نمود یا با پرداخت 1% از کل قرارداد در قالب جریمه نکول از تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا خودداری نمود.

پرداختن به جزییات قراردادهای آتی مبحث مفصلی را می طلبد و با توجه به ارائه اطلاعات این قراردادها در سربرگ های سایت tsetmc.com دانستن جزییات آن برای هر معامله گری خالی از لطف نیست.

برای فعالیت در بازار آتی نیاز به اخذ کد معاملاتی غیر از کد بورسی سهامداری است و انجام معاملات در پنل معاملاتی مختص به خود صورت می پذیرد. برای دسترسی و اخذ کد معاملاتی به یکی از کارگزاری های بورسی که اینگونه معاملات را پشتیبانی می کنند مراجعه نمایید. همچنین به افتتاح یک حساب سپرده قرض الحسنه و یک حساب سپرده کوتاه مدت در یکی از بانکهای ملت یا سامان نیاز خواهید داشت. حق برداشت حساب سپرده کوتاه مدت بصورت مشترک به بورس کالا و فرد افتتاح کننده واگذار می شود و در هنگام باز کردن قرارداد بطور اتوماتیک مبلغی تحت عنوان وجه التضمین در این حساب مسدود و بلوکه می شود.

پر رونق ترین قراردادهای آتی کالا در حال حاضر بر روی کالاهایی مثل زعفران، زیره، پسته و نقره انجام می شود و هر قرارداد آتی شامل موارد زیر می شود.

 1. نوع کالا
 2. مقدار قرارداد
 3. تاریخ سررسید
 4. قیمت روز جاری یا قیمت تابلو
 5. وجه التضمین

قراردادهای آتی کالا قراردادهای آتی کالا بصورت دو طرفه هستند یعنی علاوه بر معاملات رایج ابتدا “خرید” و بعد “فروش” می توان از روش معکوس ابتدا “فروش” و بعد “خرید” نیز بهره جست در اینصورت علاوه بر روندهای صعودی از روندهای نزولی نیز می توان کسب درآمد نمود.

یکی از پارامترهای جذاب در قراردادهای آتی، استفاده از اهرم است به این صورت که برای هر قرارداد نیاز به پرداخت کل مبلغ نیست و فقط درصدی از کل مبلغ را در حساب خود باید داشته باشید و این مبلغ در حساب سپرده شما بلوکه می شود لذا شما می توانید با بقیه سرمایه، قراردادهای بیشتری باز کرده و از نوسانات این بازار بهره مند شوید.

دامنه نوسان قراردادهای آتی روزانه در بازه 5+ و 5- درصد است اما با توجه به وجود اهرم در این قراردادها، این نوسانات می توانند چندین برابر بر روی سرمایه شما تاثیر بگذارند.

لازم به ذکر است باز کردن قرارداد مخالف در هر قرارداد خاص سبب بسته شدن قراردادهای قبلی می شود.

تابلوی معاملات بازار آتی کالا در نشانی http://cdn.ime.co.ir/ قرار دارد و دسترسی به اطلاعات معاملاتی این قراردادها در سربرگ بورس کالا سایت tsetmc.com امکان پذیر است.

نحوه معاملات بازار آتی بورس کالا | کالج سیگنال

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

معاملات قرارداد آتی اتریوم در بورس کالای شیکاگو (CME) از فردا آغاز می‌شود

با نزدیک شدن به آغاز معاملات قرارداد آتی اتریوم در بورس کالای شیکاگو، گری‌اسکیل 76 میلیون دلار ETH خریداری کرده و تقاضای نهادی این رمز ارز افزایش یافته است.

قرار است که معاملات آتی و فیوچرز اتریوم برای طیف گسترده‌ای از موسسات و نهادها توسط بورس کالای شیکاگو ارائه شود. در این میان، گری اسکیل نیز با پیش‌بینی افزایش درخواست‌ها برای صندوق خود، اقدام به خرید 76 میلیون دلار رمز ارز ETH کرده است. ارز دیجیتال اتر هم‌اکنون با سفارش‌های خرید فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی روبروست.

راه‌اندازی قرارداد آتی اتریوم در بورس کالای شیکاگو

بر اساس زمان اعلامی بزرگترین بورس اوراق مشتقه مالی دنیا، معاملات فیوچرز اتریوم از تاریخ 8 فوریه (20 بهمن) آغاز خواهد شد. این قراردادها که تسویه آن‌ها با پول نقد صورت می‌گیرد، امکان ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار این رمز ارز را با نسبت 50 به 1 و بر اساس نرخ مرجع اتر به دلار CF بورس کالای شیکاگو ( CF Ether-Dollar Reference Rate)، فراهم می‌کنند. بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، معامله محصولات مشتقه در این بورس از ساعت 18:00 روز یکشنبه تا 17:00 روز جمعه (به وقت منطقه زمانی شرقی) امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به اهمیت این رویداد، گری اسکیل نیز خود را برای افزایش نوسانات آماده کرده است. این شرکت مدیریت دارایی رمز ارزی، صندوق تراست اتریوم خود را دوباره برای سرمایه‌گذاران واجدالشرایط باز کرده و قرارداد خرید 76 میلیون دلار ETH را امضا کرده است. دارایی اتر گری‌اسکیل هم‌اکنون برابر با 3 میلیون واحد است که ارزشی معادل 4.6 میلیارد دلار دارد.

به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به آغاز معاملات قرارداد آتی Ethereum در بورس کالای شیکاگو، افزایش فشار خرید اتریوم اثر مهمی روی قیمت توکن ETH داشته و آن را به سقف تاریخی جدیدی رسانده است.

هدف 2،000 دلاری اتریوم

با اینکه اتر توانست در تاریخ 5 فوریه (17 بهمن) به سقف جدید 1,767 دلاری برسد، اما هنوز روند صعودی آن به پایان نرسیده است. دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، اخیرا توانسته الگوی مثلث افزایشی خود را که به مدت 3 هفته در آن گرفتار شده بود، بشکند. بر اساس ارتفاع نمودار y این مثلث، اتریوم می‌تواند با رشد 13 درصدی دیگر به نزدیک هدف 2،000 دلاری برسد.

علاوه بر اینکه آغاز معاملات قرارداد آتی اتریوم در بورس کالای شیکاگو اتفاق خوبی برای پیشروی بیشتر قیمت است، از طرفی مدل IOMAP شرکت IntoTheBlock نیز نشان می‌دهد تا زمانی که اتریوم بالای 1,560 تا 1,630 دلار معامله شود، چشم‌انداز صعودی آن پایدار خواهد ماند. در غیر این صورت، بیش از 200,000 آدرسی که دارایی اتر دارند، برای جلوگیری از ضررهای سنگین اقدام به فروش خواهند کرد.

در این صورت، امکان ریزش قیمت توکن ETH تا سطح حمایت موجود در نزدیکی نمودار x مثلث افزایشی روی 1,440 دلار وجود دارد.

قرارداد آتی سکه چیست؟

قرارداد آتی سکه

قرارداد آتی سکه چیست؟ برای پاسخ دادن به این سؤال بهتر است اول با قراردادهای آتی بیشتر آشنا بشویم. قراردادهای آتی تعهدهایی هستند که امکان پیش‌بینی قیمت‌های آینده را برای تریدرها (معامله گران)، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کالا فراهم می‌کند. در این قرارداد این امکان وجود دارد که ما هم‌اکنون یک کالا را با مبلغ مشخصی بخریم، اما چند ماه بعد آن را در زمان مشخصی تحویل بگیریم و هزینه‌اش را پرداخت کنیم.

در این قرارداد خریدار و فروشنده متعهد به تحویل کالا و پرداخت هزینه‌ی آن در زمان مشخصی هستند و برای تضمین این تعهد هر دو طرف باید مبلغی را نزد شخصی مورد اعتماد قرار دهند که در اینجا درواقع بورس کالا آن شخص امین محسوب می‌شود. در این توافق‌نامه نیازی به ردوبدل کردن فیزیکی کالا نیست. طبق این معامله حتی اگر هم‌اکنون کالا را در اختیار ندارید شما می‌توانید آن را بفروشید زیرا موعد تحویل آن در ماه‌های آینده است؛ اما موظف خواهید بود که در زمان مشخص‌شده در قرارداد با همان قیمت آن را تحویل دهید.

قرارداد آتی سکه

اولین نمونه بازار آتی

اولین نمونه‌های بازار معاملات آتی در اروپا و تقریباً در قرن 17 میلادی شکل گرفت، اما گفته می‌شود که اولین بازار معاملات آتی که در طول تاریخ برقرار شده بورس برنج دوجیمای ژاپن بوده است. با روی کار آمدن دستگاه‌های ترید الکترونیکی، قراردادهای آتی محبوبیت بیشتری پیدا کردند و امروزه کاربرد زیادی در صنایع مالی دارند.

مزیت قراردادهای آتی

این قرارداد درواقع جز تعهدهای مطمئن برای افرادی است ک مایل هستند خیالشان تا حدی راحت باشد و با این قراردادها می‌توانند مطمئن باشند که نوسانات قیمت بر روی کسب‌وکار آن‌ها تأثیر منفی نمی‌گذارد. این روال معامله برای کارخانه‌ها نیز مناسب است چون‌که می‌توانند با توجه به این قراردادها بودجه‌بندی خوبی داشته باشند و برای قیمت‌گذاری آینده محصولاتشان برنامه‌ریزی کنند. درواقع قراردادهای آتی می‌توانند برای مقابله با ریسک خاصی استفاده بشوند. به‌عنوان‌مثال یک کشاورز می‌تواند بر اساس یک قرارداد آتی متعهد شود که محصولاتش را در آینده با یک قیمت مشخص بفروشد و با این کار بدون توجه به رویدادهای ناگهانی و نوسانات بازار به درکی از درآمد آینده‌اش برسد.

معامله‌گران قراردادهای آتی

معاملات آتی جزو پرطرفدارترین معاملات در بین تمامی خریداران و فروشنده‌هاست، چون‌که هم منافع آن‌ها به‌طور کامل تأمین و تضمین می‌شود و هم از نوسانات لحظه‌ای و طولانی‌مدت بازار در امان خواهند بود و می‌توانند از این طریق سود خوبی به دست بیاورند.

اشخاصی که در این بازار فعالیت می‌کنند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

 1. خریداران اجناس: افرادی که به کالایی همانند سکه در ماه‌های بعد احتیاج دارند و ترجیح می‌دهند آن را امروز با هزینه مشخص پیش‌خرید کنند.
 2. فروشندگان اجناس: افرادی که کالایی همانند سکه دارند و تصمیم دارند که در آینده آن را بفروشند، امروز با قیمت مشخص و برای زمان دلخواه آن را پیش‌فروش می‌کنند.
 3. نوسان گیران: کسانی که خودشان کالایی برای فروش ندارند و قصد خرید جنس مشخصی هم ندارند، اما با پیش‌بینی روند صعودی و نزولی بودن بازار کالایی مثل سکه می‌خواهند سود بسیاری به دست آورند.

قرارداد آتی سکه چیست؟

بنابراین به قرارداد آتی که در آن سکه خریدوفروش بشود، قرارداد آتی سکه و بازاری که این قرارداد در آن انجام می‌شود، بازار آتی سکه گفته می‌شود.

قرارداد آتی سکه

مزایای بازار آتی سکه

کسب منافعی همچون معافیت‌های مالیاتی، تخصیص سودهای روزانه به مشتریان و نامحدود بودن خریدوفروش، موجب استقبال گسترده افراد از این نوع بازار گردیده است. همچنین عدم پرداخت کامل پول، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای بزرگ با حداقل سرمایه‌ی اولیه و تسویه‌حساب به‌موقع از دیگر مزایای این بازار بشمار می‌رود.

در این بازار این امکان وجود دارد که با چندین برابر پول خود معامله کنید و در ازای آن سود خوبی به دست آورید. درواقع تنها بازاری که در ایران به شما این امکان را می‌دهد تا از اهرم یا لوریج (Leverage) استفاده کنید، بازار آتی طلا و سکه است. در این بازار اهرم 1:10 به شما ارائه می‌شود که در ادامه توضیح داده شده است. البته به طبع همین اهرم باعث افزایش ریسک شما هم می‌شود و باید مواظب باشید.

کسب سود در روند نزولی با قرارداد آتی طلا

یکی از ویژگی‌های جالب این بازار این است که در بازار نزولی هم می‌توان به سود رسید. در حالت معمول وقتی شما کالایی را خریداری می‌کنید آن کالا باید به‌تدریج گران شود تا شما به سود برسید و در صورت ارزان شدن آن متحمل ضررهایی می‌شوید؛ اما در بازار معاملات آتی سکه حتی اگر این روند نزولی هم پیش رود باز می‌تواند به نفع شما باشد. شما در این بازار اگر احتمال می‌دهید که قرار است قیمت سکه پایین بیاید، قبل از اینکه خود سکه را داشته باشید اقدام به فروش آن می‌کنید و زمانی که نوسان قیمت به پیش‌بینی شما رسید و قیمت آن پایین آمد سکه را می‌خرید و به خریدار می‌فروشید. با این ویژگی اصطلاحاً «فروش استقراضی» گفته می‌شود. درواقع در این حالت شما چیزی را که ندارید قرض می‌کنید و می‌فروشید و بعداً پول آن را پرداخت می‌کنید.

اهرم بازار آتی طلا چیست؟

حتماً شما با مفهوم اهرم در فیزیک آشنایی دارید. وسیله‌ای که به کمک آن می‌توان نیروی کمی وارد کرد اما کاری بزرگ انجام داد. اهرم بازار آتی هم به همین مفهوم شباهت دارد. افرادی که هوش و ذکاوت مالی بالایی دارند و ریسک‌پذیر هستند همواره برای ثروتمند شدن و به دست آوردن سودهای کلان به دنبال چنین معاملات سرمایه‌گذاری هستند که باقابلیت اهرمی آن می‌توانند چندین پله جلوتر بیفتند.

درواقع از جذابیت‌های این بازار همین ضریب و اعتبار اهرمی است. در بازار آتی سکه یک مشتری کافی است با در دست داشتن یک سکه معادل ده سکه معامله و سرمایه‌گذاری کند. درواقع آن یک سکه به‌عنوان تضمین حسابش هست قراردادهای آتی کالا که اگر پیش‌بینی او درست باشد سود به حسابش واریز و اگر اشتباه باشد مبلغ ضرر از حسابش کسر و به‌حساب طرف مقابل اضافه می‌شود.

اول ایمنی، بعد کار!

باید این را بدانیم که این بازار همانند سایر بازار‌های معاملاتی همراه با ریسک است و افراد حتماً باید نسبت به ادبیات بورس و این‌گونه معاملات و استفاده درست از این اهرم‌ها مطلع باشند. در غیر این صورت ممکن است متحمل ضرر شوند.

مشتریان توسط ضریب اهرمی این بازار با تحلیل درست می‌توانند تا چندین برابر سود یا ضرر کنند. درواقع تفاوت این بازار آنلاین با بازار معمول و سنتی خرید سکه در همین اهرم و چند برابر شدن سود و زیان است. این اهرم درواقع یک شمشیر دو لبه است و اگر درست به کار گرفته نشود خیلی سریع و راحت می‌تواند سرمایه افراد را چند برابر کند یا آن را به‌کلی از بین ببرد.

بازار آتی طلا

تفاوت بازار بورس و بازار آتی سکه

در بازار بورس ما یک سری محدودیت داریم. بیایید این موارد را با هم بررسی کنیم:

 1. افرادی که وارد بازار بورس می‌شوند همه‌ی هدفشان کسب سود است؛ یعنی هیچ‌کسی از گران خریدن و ارزان فروختن سود نمی‌کند. همه به دنبال این هستند که سهمی را در قیمت پایین بخرند و در قیمت بالاتر اقدام به فروش آن کنند. زمانی که قیمت سهم‌ها افزایش پیدا کند گفته می‌شود بازار خوب است و اگر قیمت‌ها افت کند از دید ما دیگر بازار خوبی نیست.
 2. در بازار بورس ما تنوع سهم داریم و مدیریت آن‌ها برای بعضی‌ها دشوار است. از طرفی در پرتفوی افراد تک سهم، ما ریسک توقف نماد معاملاتی را داریم ک ممکن است تا چندین ماه هم طول بکشد.

اما در بازار آتی سکه که قسمتی از بازار بورس کالای ایران است، انگیزه همه‌ی افراد صرفاً کسب سود نیست. این افراد با قبول تعهداتی برای خریدوفروش سکه امکان دارد با هدف پوشش ریسک وارد بازار شده باشند، یا یک سری دیگر از افراد سفته‌بازها هستند و می‌خواهند از نوسان قیمت‌ها کسب سود کنند و گروه دیگر آربیتراژها هستند. امکان آربیتراژ کردن و پوشش ریسک و همچنین اعتبار اهرمی امکاناتی هستند که در بازار بورس وجود ندارد.

همچنین در معاملات بازار آتی در هر دو زمان صعود و نزول قیمت‌ها می‌توان بهره خوبی برد که درواقع این مورد اشاره به ویژگی بارز دوطرفه بودن این بازار دارد، برخلاف بازار بورس که یک‌طرفه است. این موضوع سبب می‌شود که توازن عرضه و تقاضا هم بهتر شود.

برای اینکه اطلاعات خودتان را در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار طلا افزایش دهید، مقاله زیر را بخوانید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا